Monthly Archives: Octubre de 2009

La comissió d’estudiants del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i les seves funcions.

Desde el Comissionat per a Universitats i Recerca s’activa la comissió d’estudiants del CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA (CIC). La comissió d’estudiants i les seves funcions está regulada en el DOGC Nª 4178 del 20 de juliol del 2004. Tal com s’indica al citat document als articles 6 i 7: 

Article 6. La comissió d’estudiants del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) es regula a la Resolució UNI/2000/2004, de 15 de juliol, per la qual es regulen les comissions de caràcter no permanent del CIC. El president de la Comissió d’estudiants és el secretari general del CIC, i hi són vocals: 

 Els estudiants membres de la Conferència General del CIC: Un representant de cadascuna de les universitats públiques i privades, nomenat d’acord amb el que estableixi el consell de govern o les normes d’organització i de funcionament respectius (article 127.f de la LUC). 

 El representant a la Conferència General del CIC de les associacions d’estudiants: Nomenat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (article 127.j de la LUC). 

 Quatre estudiants proposats pel Consell Nacional de la Joventut i nomenats pel president del CIC, d’entre les associacions d’estudiants més representatives de les universitats catalanes. 

Article 7. La Comissió d’estudiants te les funcions seguents:

a) Designar els o les estudiants membres de les comissions del Consell Interuniversitari de Catalunya. b) Elevar propostes a les diverses comissions de caràcter permanent i a la Junta. c) Emetre informe sobre les questions que li puguin plantejar els organs del Consell Interuniversitari de Catalunya. d) Les altres funcions que li encomani la Junta.  

La UB i la UAB han fet estudis sobre l’avaluació continuada

Estudiants de Química de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona han fet estudis sobre l’avaluació continuada i les seves implicacions vers l’estudiantat. Són dos estudis independents que volen mirar d’esbrinar com pot o no ajudar aquest canvi metodològic a millorar l’assoliment de coneixements.