Monthly Archives: Novembre de 2009

Comissió de Seguiment per a la Implantació de l’EEES a la UB

 (18-11-2009)

El passat dimarts 10 de novembre es va constituir i reunir per primera vegada la Comissió de Seguiment per a la Implantació de l’espai d’europeu d’educació superior (EEES) a la UB. De la creació d’aquesta Comissió, el rector n’havia informat al Claustre del passat 6 de juliol. Aquesta Comissió s’ha creat amb l’encàrrec de recollir i debatre totes les opinions, propostes, valoracions i crítiques que puguin ajudar a millorar el procés d’implantació de les noves titulacions i tots els canvis derivats de la integració dins l’espai europeu d’educació superior. En aquest sentit, la primera tasca que ha iniciat aquesta Comissió és la de detecció dels principals punts febles i dificultats que han aparegut en aquest procés fins ara. Formen part d’aquesta Comissió tres representants del col·lectiu d’estudiants de la UB, tres representants del personal d’administració i serveis (PAS), tres representants del personal docent i investigador (PDI), i tres representants institucionals: la vicerectora de Docència i Convergència Europea, el director de l’Agència de Polítiques i de Qualitat i el director de l’Oficina de Convergència Europea.

Convocatòria de subvencions de infraestructura

En data 29 d’octubre es va rebre en aquest vicerectorat algunes queixes per irregularitats de forma en la convocatòria i la proposta d’adjudicació de les subvencions d’infraestructura.
La proposta d’adjudicació va ser realitzada d’acord a les bases de la convocatòria de2003, però revisades aquestes, es va detectar que no havien estat aplicades correctament, especialment pel que fa a la formalització de la documentació.
Per tot això, lamento comunicar-vos que donada la situació s’ha d’obrir un nou terminide 10 dies a partir de la data de la resolució, per tal que pugueu fer arribar a aquest vicerectorat, les sol·licituds de subvenció d’infraestructura d’acord amb la convocatòria i les bases que us adjunto, i convocar posteriorment una nova reunió de la CAE per tal que elevi la proposta de resolució de concessió al vicerectorat.

Veure resolució de la convocatòria  i document de les bases de subvencions d’infrestructura per associacions d’estudiants