Daily Archives: 23 Setembre 2011

Beques de la Fundació P. i P. Pizarroso

La Fundació P. i P. Pizarroso ofereix, com cada any, una beca de 6.000 euros per estudiants de Biologia, Farmàcia, Infermeria o Medicina de la Universitat de Barcelona.

El termini per presentar la sol·licitud acaba el dia 17 d’octubre a les 14.00 h. Les sol·licituds s’han de presentar al Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes 585, Pati de Ciències, 1r pis).

Més informació a:

Fundació Privada P. i P. Pizarroso

Què fer quan tens queixes, reclamacions i/o suggeriments?

En primer lloc, hem de saber quin tipus de petició (queixa, reclamació i suggeriment) volem comunicar a la nostra Facultat. Per això, podem consultar les següents definicions:

Queixa
És una expressió d’insatisfacció que, normalment, no es vehicula de manera formal. Els motius poden estar relacionats amb pràcticament qualsevol tema.

Reclamació
És una queixa que es vehicula formalment a una instància pertinent. És a dir, és una queixa formal dirigida a una determinada instància i la persona que la presenta està recorrent contra una decisió presa per l’administració. D’això se’n diu demanda de revisió.

Suggeriment
És una proposta de millora adreçada a una persona o instància per tal que es tingui en compte.

Les peticions poden formar part de tres possibles apartats:

Peticions de caràcter acadèmic i docent
Són les peticions que es canalitzen al deganat/direcció, al consell d’estudis, a la comissió de coordinació de màster/doctorat o a la direcció del departament. És des d’aquestes instàncies que es busca resposta a la teva petició.

Peticions de caràcter econòmicoadministratiu
Aquestes peticions també es canalitzen a la unitat corresponent.

Peticions de serveis del campus
Es canalitzaran a l’administració de campus.

Com i on puc presentar les meves peticions?

Com
Les peticions les poden fer persones físiques i jurídiques, mai no es poden fer peticions des de l’anonimat.

On
Pots fer arribar les teves peticions a través de la bústia específica que té el teu centre a la plana web.

Quin recorregut segueix la meva petició des de que l’entrego fins que responen?

La secretaria del centre s’encarrega de registrar la teva petició i assumeix la responsabilitat d’assignar-la a la unitat corresponent.

La secretaria del centre també es compromet a informar-te de les actuacions que ha realitzat.

Si la secretaria del centre et demana algun tipus d’aclariment, tens deu dies hàbils per respondre-li abans que la petició es doni per desestimada.

En un període d’entre deu i vint dies hàbils has de rebre resposta a la teva petició i serà la secretaria del centre l’encarregada d’informar-te. En cas que no hagin pogut resoldre la teva petició també és la secretaria del centre l’encarregada d’informar-te.

La meva facultat o centre aprofita les peticions per incorporar millores?

Cada curs acadèmic es fa una avaluació dels protocols seguits i s’elaboren propostes per millorar-los. En aquest sentit, les teves peticions són una eina útil per millorar el funcionament del centre.

Cada any es redacta un informe que recopila valoracions de les actuacions i instal·lacions del centre fetes a partir de les nostres peticions. Aquest informe s’aprova per Junta del centre i després es publica a la pàgina web perquè tots el puguem consultar.

Qui em respon què?

Àmbit acadèmic/docent

Àmbit econòmic/administratiu

Àmbit de serveis del campus

Deganat/Direcció del centre

Serveis centrals de la universitat

Administració de campus

Consell d’Estudis/Comissió de coordinació de màsters/Comissió de coordinació de programes de doctorat

Administració de centre

Biblioteca

Direccions de departaments

Secretaria d’Estudiants i Docència

Oficina d’Afers Generals

Oficina de Recerca