Daily Archives: 4 Octubre 2011

Subvenció del Vicerectorat d’Estudiants per a projectes de participació estudiantil

S’obre la convocatòria de subvenció per a projectes de participació estudiantil d’aquest curs. Enguany, malgrat la crisi i les retallades que afecten als pressupostos universitaris, 20.000 euros de la partida del Vicerectorat es destinaran a aquesta subvenció. 

A continuació us deixem part de les bases:

1. Aquesta subvenció s’adreça a les associacions i grups d’estudiants de la UB inclosos en algun dels supòsits següents:

1.1. Que els seus membres formin part de candidatures electes a òrgans  de govern de la Universitat de Barcelona.
1.2. Que els seus membres promoguin programes d’actuació sociocultural i   fomentin la participació estudiantil en la vida comunitària de la Universitat de Barcelona.
1.3. Que estiguin inscrits en el Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la Universitat de Barcelona en el moment que es convoqui aquesta subvenció.

2. Els conceptes objecte d’aquesta subvenció són:

— Activitats anuals que tinguin com a principal objectiu fomentar la participació en la vida universitària.
— Activitats culturals que es duguin a terme dins de l’àmbit universitari o que serveixin per donar a conèixer iniciatives culturals aparegudes en l’àmbit universitari a la resta de la societat.
— Millora d’aquelles infraestructures en els locals que tenen les associacions o grups d’estudiants de la UB, com poden ser l’adequació i les obres de millora dels locals dels quals disposin en les facultats i centres de la UB. En aquells casos en què una associació o grup d’estudiants de la UB no disposi de locals dins de les facultats o centres de la UB es pot autoritzar el pagament parcial del lloguer del local d’associació, així com els conceptes d’aigua, llum, gas, per un màxim de sis mesos (presentant la factura original), sempre que aquest concepte no superi els 3.500 € anuals.
— L’adquisició i compra de material informàtic i d’oficina, així com la reposició de mobiliari, sempre que les associacions en facin ús dins dels locals o espais cedits per la Universitat de Barcelona i no en aquells locals que puguin tenir fora de la Universitat.

La previsió de la despesa es pot presentar en format de pressupost amb la sol·licitud de la subvenció per tal que es valori i s’aprovi, si escau, per la Comissió d’Afers Econòmics del Consell de l’Alumnat. En cas de ser acceptada la sol·licitud, el pagament es farà un cop es presentin les factures originals, sempre que les xifres d’aquestes coincideixin amb els conceptes recollits en el pressupost presentat originalment.

Els conceptes no inclosos en aquesta base no poden ser acceptats per a la concessió d’aquests ajuts.

El pressupost s’ha de presentar amb la sol·licitud de subvenció, i en cas de ser acceptat, els pagaments de les factures corresponents han de coincidir amb els imports recollits en el pressupost, ja que s’haurà fet la reserva adequada de diners sobre aquests conceptes. Els pagaments dels conceptes atorgats es faran una vegada presentades totes les factures i rebuts, que obligatòriament han de ser originals.

3. Queden excloses de la subvenció les activitats següents organitzades per associacions o grups de la UB:

3.1. Que promoguin o impliquin activitats de caràcter docent o de complementació o ampliació d’estudis.
3.2. Que promoguin o impliquin activitats en què els estudiants universitaris no siguin majoritàriament els protagonistes ni els destinataris.
3.3.  Que tinguin finalitats econòmiques o lucratives.
3.4. Que ja estiguin acollides a altres subvencions convocades per aquest Vicerectorat i resoltes per la Comissió d’Afers Econòmics del Consell de l’Alumnat.

4. Per poder sol·licitar aquesta subvenció les associacions i grups d’estudiants de la UB han d’estar inscrits en el Registre d’Associacions i Grups  d’Estudiants de la UB en el moment en què es convoqui, sense perjudici de la seva inscripció en el Cens General d’Associacions Juvenils i Entitats de Serveis a la Joventut de Catalunya, o en altres registres d’altres administracions locals, autonòmiques o estatals.

5. Les sol·licituds s’han de presentar físicament i formalitzar mitjançant la presentació dels formularis adients a les oficines del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística amb la documentació següent:

5.1. Imprès de sol·licitud.
5.2. Dossier de presentació de l’associació (organigrama, estatuts, objectius, etc.). Aquesta documentació només s’ha de lliurar la primera vegada i, si es produeix alguna modificació, en la convocatòria següent.
5.3. Memòria tècnica i econòmica de les activitats que s’han dut a terme durant el darrer any.
5.4. Programació i pressupost de les activitats per a les quals es demana la subvenció.
5.5. Relació de subvencions rebudes i altres vies de finançament.
5.6. Acta del representant legal de l’associació on consti el nombre de socis de l’associació sol·licitant.