Monthly Archives: Mai de 2012

​UB: professors a examen

Les tradicions enquestes de professors ja estan obertes per a les assignatures del segon semestre.

 

 
Si fa pocs dies t’informàvem de les enquestes sobre la valoració de serveis de la UB, ara t’expliquem que ja pots valorar als professors i a les assignatures del segon semestre.
En aquest link trobaràs tota la informació, només hauràs d’identificar-te amb el teu accés a Món UB i podràs omplir el formulari. Recorda que encara que t’identifiquis, l’enquesta té un caràcter anònim, millorat encara més per haver-la convertit en una aplicació informàtica, aleshores ja no s’ha de fer manualment (el que permetia una identificació cal·ligràfica).
És molt important que es facin aquestes enquestes i que la teva valoració sigui ajustada a la realitat. Pocs estudiants saben que aquestes puntuacions tenen una aplicació pràctica. Per exemple, el conjunt de valoracions serveix a un professor per adjuntar-les en el seu expedient a l’hora de sol·licitar el seu sexenni. També són orientatives a l’hora de crear plans d’estudis nous o actualitzar els ja vigents.
En el cas de professors en període de prova, pot arribar a determina una sèrie de males valoracions la seva continuïtat a la seva plaça. Per això alhora que s’anima als estudiants al fet que formalitzin la seva valoració, també recomanem que no es facin valoracions arbitràries o extremes, ja que a més les que tenen una puntuació exagerada (negativa o positivament) són descartades per fer la mitjana.

Estudiants de Pedagogia compromesos amb una universitat per a tots

El passat 21 de maig els estudiants de Pedagogia del Campus Mundet, que porten diversos dies de manifestacions, van acordar signar una text amb una bateria de propostes en relació amb el descontentament general que viuen.

El text de propostes impulsat pels estudiants del grau de Pedagogia té com a eix cinc punts claus en els quals s’executa el seu discurs: el dret universal a l’ensenyament; la Justícia Social; el Pla d’estudis, el docent i el de programació; l’avaluació i la reavaluació; i l’organització interna de la Universitat.
Com diem, és un text que assumeix les possibles mancances del seu discurs, i els postulats prèviament assumits davant temes com les beques o la desigualtat social; al mateix temps que honestament assumeixen que hi ha dades que s’han omès de forma involuntària pro desconeixement i que estan disposats a rectificar-se si s’escau.
Més concretament, en cada apartat s’intenta reflexionar a la llum de cadascun dels textos-marcs normatius, la qual cosa suposa un esforç per ajustar-se a la legalitat, però sempre des d’un enfocament positiu per als estudiants.
En el cas de la “organització interna de la universitat”, posen l’accent en temes de continguts acadèmics, fent seva una reivindicació bastant generalitzada: “la no repetició de continguts en les diferents assignatures, i en tot cas si aquest fet es donés, tingui un sentit complementari i significatiu.”; a més de que “que el volum de feina estigui repartit entre els diferents períodes d’un semestre, evitant així l’acumulació i potenciant la implicació de l’alumnat en cada tasca.”
Quant a l’avaluació i la revaluació, destaquen que “la Universitat té competències jurídiques per a implantar un sistema d’avaluació en el qual es contempli la possibilitat de tornar a examinar a l’alumne/a d’allò que no hagi superat,” demanant que “també s’aposta per restablir l’anterior plantejament universitari, en quant als crèdits de lliure elecció.” La defensa d’aquestes exigències es basen que “de les cinc declaracions relacionades amb el procés de Bolonya, en cap d’elles s’explicita l’adopció per part dels sistemes educatius estatals, de l’obligatorietat de l’avaluació continuada com a requisit”; pel que sostenen que no responen a criteris didàctics, sinó a criteris d’altra naturalesa. Paral·lelament veuen com l’Espai Europeu d’Educació Superior “dóna autonomia a les Universitats, per a que aquestes donin forma al seu model d’avaluació”. Tot això, els porta a desenvolupar les següents propostes: a) Establiment d’un procés de reavaluació; b) En el cas que l’alumne o alumna suspengui l’assignatura, es revaluarà només d’aquell contingut, etapa, unitat, evidència… que no ha superat; i c) Eliminar el caràcter totalitari de les evidències que decanten de forma definitiva la qualificació final de l’assignatura. Entre moltes altres propostes.
En relació amb això, llancen una sèrie de reflexions sobre la “Normativa reguladora dels Planes Docents de les Assignatures i de l’avaluació i la qualificació de l’aprenentatge”. De la qual suggereixen els següents canvis i propostes:

 

  • Establir un període diagnòstic i/o d’anàlisi de necessitats, concretat l’inici de cada assignatura, que serveixi per a que el professorat conegui les característiques del grup i faci les adaptacions corresponents en la seva programació.
  • Possibilitar la revisió periòdica del pla docent de les diferents assignatures.
  • Establir canals per assegurar l’acompliment d’allò enunciat en qualsevol pla docent.
  • Argumentació del motiu pel qual una evidència té una determinada ponderació, i en el cas que es doni, detallar el perquè aquesta decanta de forma definitiva la qualificació final de l’assignatura.
  •  Reforçar la idea i la presència dels tutors de cada grup/classe. És a dir, que el tutor o tutora de cada grup desenvolupi un procés amb l’alumne d’orientació i tutorització real.
  •  L’oferta d’assignatures optatives al pla d’estudis de cada ensenyament suposa una opció d’especialització més o menys individualitzada per a cada alumne/a. Tanmateix, pensem que el nombre d’alumnes matriculats/des en les optatives no pot condicionar la presència de l’assignatura en el pla d’estudis i/o la massificació de la mateixa. Per exemple, que no existeixi un nombre mínim d’alumnes matriculats, ni tampoc un nombre màxim que impedeixi l’accés a l’assignatura.

Finalment, destaquem la important reflexió sobre les taxes de matriculació universitària i la seva importància mentre són determinants per a la justícia social. El seu raonament els porta a exigir la congelació de taxes en grau, màster i postgrau, però també “l’aboliment del pagament únic total de la matrícula quan a l’alumnat se li denega la beca sol·licitada, possibilitant el pagament fraccionat de la mateixa des del moment que es comunica” i una millora en la “claredat i ajustament dels criteris d’assignació de beca per assegurar una distribució més equitativa dels diners públics”.

Això és, en síntesi, el resultat de diversos dies de manifestacions i assemblees, de debats intensos que duen a terme els estudiants de Pedagogia i que es cristal·litza en el seu comunicat.

Les retallades: el ministre i els rectors

Els rectors de les universitats han protestat contra el ministeri per haver obviat en l’ordre del dia de la reunió del Consell d’Universitats el debat sobre el decret llei de mesures urgents per a la racionalització de la despesa en educació a les comunitats.

Els rectors de les universitats de l’Estat han plantat aquest dimecres el ministre d’Educació, José Ignacio Wert, per negar-se a debatre les retallades en educació i no han anat a la reunió que hi havia convocada del Consell d’Universitats. Els rectors han acusat el ministre de “furtar” el debat sobre les mesures d’ajustament i han demanat directament una reunió amb Mariano Rajoy.

Els màxims responsables de les universitats han protestat així contra el ministeri per haver obviat en l’ordre del dia de la reunió el debat sobre el decret llei de mesures urgents per a la racionalització de la despesa en educació a les comunitats.

A mes, cal destacar que el darrer ministre d’educació abans de l’actual va ser anteriormentpresident de la conferència de rectors. La qual cosa pot portar a pensar que dintre d’aquesta oposició Wert ja pot anar cercant el seu successor.

Curs d’oratòria per a representants d’estudiants

Els dies 21 i 23 de maig s’ha impartit un curs d’oratòria per part de l’Associació de Debat. El curs, adreçat a tots els estudiants electes de les darreres eleccions del 26 d’abril va tenir una acollida molt gran.

El vicerectorat d’estudiants i política lingüística ha començat a desenvolupar una sèrie de cursos que ha iniciat amb aquest sobre oratòria.
Els estudiants de l’associació de debat amb trajectòria i experiència en el camp de la parla en públic i la transmissió dels continguts sobre oratòria han ofert un curs de 6 hores distribuït en dos dies.
Des de l’Hotel d’Associacions vàrem posar a l’abast de tots els estudiants electes a consells d’estudis, juntes de facultat o centre i el claustre universitari la possibilitat de matricular-se.
Per poder fer operatives les classes i vetllar pel bon funcionament de la mateixa es va reduir la matrícula als trenta primers que ho demanessin. Com que la pujada de la demanda va ser tan gran, arribant a més de 60 estudiant que volien participar en aquesta iniciativa, duplicant per tant les places disponibles, el vicerectorat està intent veure la possibilitat d’organitzar un altre cop aquest curs per poder acollir a tots aquells que, havent demanat lloc, no n’hagin pogut per qüestions de places.
Avui, últim dia del curs, aprofitem per demanar, tant als membres de l’associació de debat com a els estudiants que han aprofitat el curs, la seva opinió i valoració del mateix.
Aquestes han estat les valoracions de Marc Grifell i Xavier Blasco, de l’associació de debat, que han donat el curs:

Q.: És el primer any que el Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística proposa a tots els representants triats en les eleccions de representants d’estudiants un curs sobre oratòria i parlar en públic. Com creieu que ha estat l’experiència?
R.: Nosaltres creiem que tot i la calor que va fer a l’aula l’experiència ha estat molt profitosa tant per l’associació de debat de la UB (ADUB) com per als representants de les altres associacions.

Q.: La vostra és una associació d’estudiants que dóna, en aquest cas, un curs a estudiants també. Quin benefici trobeu a aquesta particularitat?
R: Per a nosaltres ha estat un repte i un estímul treballar amb uns grup tant selecte i preparat ja per aquest tipus d’intervencions i creiem que els assistents surten amb les eines que els permetran millorar de forma més ràpida i efectiva la seva capacitat de comunicar-se i convèncer.
Per a l’ADUB ha estat també una gran oportunitat per posar-se en contacte amb altres associacions, i això ens ha obert les portes a futures col•laboracions i sinergies. També ha estat molt interessant proposar temes de debat rellevants dins la nostra universitat i poder-ne analitzar arguments i posicions.

Q.: La demanda a priori ha estat molt intensa. Després de passada l’experiència, creeu que es repetirà l’èxit?
R.: Tot i que per a nosaltres ha estat un curs més difícil del normal degut a les limitacions de l’aula i els alts requeriments dels assistents, sortim amb molt bona sensació i creiem que els assistents també.

També hem preguntat als estudiants assistents el seu parer. Les reaccions han estat totes prou positives, a més, cal dir que un bon indicador és que la gran part de la gent que va venir el primer dia, també va voler repetir el dimecres.
Per exemple, Pere Boldú creu que ha estat molt profitós, ja que “la part de teoria era molt completa i la part pràctica molt divertida”, fins i tot es lamenta de que no hagi estat “més llarg el curs”, perquè l’ha donat “ganes d’interessar-se més pel tema i aprendre’n més”.
Per la seva banda, Irene Sala pensa que és una bona iniciativa per part del vicerectorat i que, de fet, aquesta via s’ha de continuar “promovent més cursos d’aquest tipus”.
I Carlos Fernández Rivera considera que el fet de que estudiants de l’associació de debat hagin donat el curs “ha estat l’idea més propera i la que més motiva a practicar, perquè el veure que són estudiants, això fa que et sembli més proper”.
Tots tres ho valoren molt positivament, destacant que és una “molt bona iniciativa, ja que fomenta la comunicació entre els estudiants i serveix per difondre i explicar les idees de les associacions a la resta de persones de la UB, els que té com a conseqüència un augment de la participació en aquest tipus d’activitats”. També pensen que de cara a la millora del funcionament dels òrgans col•legiats serveix, ja que “fomenta la cohesió interna del Consell de l’alumnat”.
Per tot això, el Vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística i l’Hotel d’Associacions es feliciten per la feina feta, agraeixen a l’associació de debat i convoca als assistents i a la resta de representants a que participin donant idees i de forma activa en aquest tipus de jornades.

Manifestació estudiantil en defensa d’un ensenyament públic i de qualitat

Avui 22 de març milers de persones es manifesten arreu de Catalunya en contra de les retallades. Barcelona no n’és una excepció i presenta batalla davant les reformes.

Des de primera hora del matí tota la comunitat estudiantil, des de les escoles bressol als estudiants universitaris han sortit al carrer per mostrar al món, i sobretot al govern, el seu desacord en les retallades contínues.

El sindicat de CCOO de Catalunya  ha notificat, aquest migdia, que el seguiment arribava a més del 60%. Per a la Consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, la xifra de seguiment és del 26 %. S’han tallat l’AP-7, la Diagonal i la Ronda de Dalt, cosa que ha provocat llargues retencions. Tot i això la manifestació s’està produint amb normalitat i sense incidents. Pere Navarro, primer secretari del PSC, veu amb bon ulls la vaga ja que opina que “cal apostar per a l’educació”.

L’èxit de la manifestació s’ha comprovat en molts sentits. Vistosa i sorollosa, molts dels manifestants duien la samarreta de la marea groga i anaven amb cassoles que no han parat de picar. A diferència de les típiques marxes estudiantils, families senceres, amb pares, mares i fills, s’han sumat a la protesta.

“Contra les retallades en educació” és la pancarta amb el lema de consens que porten els dirigents a la capçalera però al darrere la varietat és la norma. Des de la bilingüe anglès-català “I have a dream: una escola pública en català” a la més convencional “L’educació és un dret, no un privilegi”.

La marxa s’acabarà al pla de Palau, on està prevista la celebració d’una multitudinària assemblea.

No només el món estudiantil està cansat de les contínues retallades. La societat en general ho està sofrint dia rere dia. Aquesta és la manera de mostrar que es seguirà lluitant per una educació pública i de qualitat.

​Educació demanarà entre un 6,5 i un 7 de nota per a accedir les beques de màsters

El Govern espanyol diu que els ajuts han d’estimular el rendiment acadèmic

 

Els universitaris que vulguin accedir a una beca per cursar un màster a les universitats públiques espanyoles hauran d’acreditar una nota mitjana al grau de 6,5 per a una beca general (import íntegre de la matrícula) i de 7 per a una beca salari o de mobilitat, segons el reial decret pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajuts a l’estudi per al curs 2012-2013. En qualsevol cas, les notes mitjanes procedents d’estudis d’ensenyaments tècnics es multiplicaran pel coeficient 1,17.

El text, que se sotmetrà dijous 24 de maig a la consideració de les comunitats autònomes a la Conferència Sectorial d’educació, assenyala que per mantenir aquestes beques s’hauran d’aprovar totes les matèries del curs anterior per a la beca general i acreditar una nota mitjana de 7 punts en el curs precedent per a la beca salari. Aquests seran els requisits per a la majoria dels màsters, tret dels professionals, com el que s’exigeix als professors d’educació secundària, per als quals caldrà acreditar una nota mitjana d’accés de 5,5 per accedir a la beca general i de 6 punts per a la beca salari. En el cas dels graus, la norma detalla que els estudiants d’arts i humanitats i de ciències socials i jurídiques hauran de superar el 90% dels crèdits per mantenir la beca general; els de ciències i ciències de la salut, el 80%, i els de les carreres tècniques, un 65%. Fins ara, es requeria superar el 80% dels crèdits en el conjunt de les carreres, tret de les tècniques, en les quals es demanava un 60%. Per accedir a una beca en aquest tipus de graus serà necessari tenir una nota d’accés d’almenys 5,5 punts mentre que abans només calia un 5. Mentrestant, els estudiants de grau, de primer i segon cicle d’estudis universitaris i d’ensenyaments artístics superiors, estudis militars superiors i estudis religiosos superiors que vulguin accedir a una beca salari o de mobilitat per al grau hauran d’acreditar una nota d’accés de 6, i superar el 100% dels crèdits per mantenirla, tret d’en el cas d’ensenyaments tècnics o d’arquitectura i Enginyeria, en les quals es demanarà el 85% dels crèdits aprovats.

Pel Govern espanyol, segons s’explica al text, la política de beques, a més d’assegurar la igualtat d’oportunitats, ha de ser un “instrument d’estímul per a la millora del rendiment acadèmic dels estudiants, especialment dels estudiants dels nivells superiors del sistema educatiu”. “És un propòsit decidit del Govern continuar avançant per aquesta via de recerca de l’esforç acadèmic, la responsabilitat i l’excel·lència, reforçant així l’autèntica equitat bàsica que és la igualtat d’oportunitats i aconseguint que l’educació contribueixi a la promoció social, garantint, alhora, la millor eficiència dels importants recursos públics destinats a la política de beques i ajuts a l’estudi”, afegeix el text del reial decret.

 

 

 

El nou Consell de l’Alumnat de la Universitat de Barcelona

El dijous 17 de maig de 2012 es va convocar, després de les darreres eleccions del 26 d’abril, a tots els estudiants triats per al Claustre Universitari.

Tal i com determina el reglament, dintre d’un termini de quinze dies després de les eleccions, la vicerectora d’estudiants i política lingüística, Dra. Gemma Fonrodona, havia de convocar a tots els estudiants que havien estats elegits per formar part del Claustre Universitari. El dia triat va ser el 17 de maig.
Una gran majoria dels membres van assistir. La jornada va ser llarga, però per això mateix molt fructífera. Es van poder formar les dues comissions amb més tasques del Consell de l’Alumnat: la Comissió Permanent del Consell de l’Alumnat i els membres del Consell de Govern en representació dels estudiants.
A demanda de la majoria d’assistents la reunió es va fer en dues parts. Es van votar les comissions que, pel reglament, exigien un repartiment d’escons proporcional per a associacions o candidatures segons els resultats de les eleccions. A la Permanent el repartiment va ser 3 membres d’AJEC, 1 d’AEP, 1 de FNEC, 1 d’EPC i un estudiant de doctorat. Mentre que per al Consell de Govern 2 de l’AJEC (en virtut del pacte preelectoral amb els de Bones Arts), 1 d’AEP, 1 de FNEC, 1 d’EPC i un estudiant de doctorat.
La relació de membres és per a la Permanent la següent: Yago Fernández Fernandez (AJEC), David Monter (AJEC), Debora García (AJEC), Jheysson Salas Velendía (AEP), Cristina Costa (FNEC), Pablo Quiles (EPC), David Frigola (estudiant de doctorat, D-Recerca). Un cop composta la comissió, aquesta va decidir que fos Yago Fernández Fernández el secretari.
Per al Consell de Govern es va decidir que els estudiants triats fossin: Carlos Fernández Ruiz (AJEC), Stefanie Kobsar (AJEC), Aldo Reverte (AEP), Marc Barbens (FNEC), Carlos Fernández Rivera (EPC), Xavier Gòmez (estudiant de doctorat, D-Recerca). De tots sis es va triar per votació del plenari a Carlos Fernández Ruiz com a representant al Consell Social.
La resta de les 16 comissions es decidiran en properes reunions del Consell de l’Alumnat.
Recordem que per consultar el noms del Plenari del Consell de l’Alumnat, així com de la composició de la resta de comissions us podeu anar adreçant a aquesta pàgina web.

Oberta la convocatòria de beques FPU

El passat 10 de maig es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la convocatòria de noves beques per a la formació del professorat universitari.

Després de molt mesos endarrerits, queixes generalitzades i la preocupació amb la sospita de que les retallades farien caure la convocatòria 2011 d’aquestes beques, per fi han sortit.
Les beques de formació del professorat universitari que el ministeri d’educació, cultura i esport convoca cada any són les de més prestigi a l’Estat i les que més quantitat de beques reparteixen (950 aquest any). Així s’entén totes les expectatives que s’havien generat quan al novembre del 2010 no van aparèixer publicades, com va ocórrer l’any anterior, endarrerint-se com hem pogut comprovar, sis mesos. Més preocupació encara pel fet de que les beques de formació de personal investigador  del ministeri d’economia i competitivitat (molt similars a les FPU, però amb la restricció dels grups I+D+i), sí van sortir molt poc després de les darreres eleccions generals.
Aquestes beques FPU suposen un sou durant quatre anys de més de 1000 euros bruts, repartits en dos tipus de contracte: durant els dos primers anys es fa en qualitat de becari, mentre que en els dos últims contractat com a professor en pràctiques.
El termini de presentació acaba el 1 de juny d’aquest any. I la convocatòria a vingut amb una pujada de les exigències d’adequació. Per exemple, com a novetat aquest any, es demana que el període de formació de l’investigador (màsters) ja estigui superat. La qual cosa vol dir que molta gent que ara està fent el seu període formatiu per poder estar habilitat com a investigador, ha de esperar fins l’any vinent per demanar beca.
Això ha estat observat per part del Vicerectorat de Política Docent i Científica de la nostra universitat, que ja s’ha posat en contacte amb la resta d’universitats de Catalunya per trobar resposta davant del ministeri per a aquest canvi. A més, la Conferència de Rectors ja ha plantejat aquest problema al ministeri i properament es resoldrà d’una forma o d’una altra, per tal de trobar una solució favorable al problema que sorgeix amb els matriculats als màsters.

Jornada d’Apropament a Turquia a la UB

El proper dimarts 29 de maig es celebra la Jornada d’apropament a Turquia a l’Edifici Històric de la UB de 18:00 a 21:00 hores

El Vicerectorat d’Art, Cultura i Patrimoni, juntament amb la Casa Turca d’Espanya, celebra aquest dimarts 29 de maig al Paranimf de la Universitat de Barcelona (Edifici Històric) la jornada d’Apropament a Turquia.

Aquesta jornada es composta de cinc conferències entorn a l’economia, la política, la història i la cultura turca, a càrrec de professor de la universitats, representants de la Casa Turca i investigadors de prestigi i empresaris del àmbit turc en general. A més de comptar amb la presència de Halil Bárcena (Renedo, Cantàbria, 1962), director del Institut d’Estudis Sufís de Barcelona. És islamòleg i especialista en mística sufí. És llicenciat en ciències de la informació, diplomat en llengua àrab, màster en estudis àrabs i diploma d’estudis avançats en humanitats. Ha cursat estudis islàmics i de filologia àrab i persa al Marroc, Jordània, el Líban i Síria. Format en musicologia oriental, és intèrpret de ney, la flauta dervix de canya. A més, és autor del llibre Sufismo (Fragmenta Editorial, 2012).

El grup musical ‘Ushâq, que també dirigeix Halil Bárcena, fará un concert de música i dansa sufí turca, que s’ha titulat: “Sema, la dansa de la vida”.

La cloenda inclou un càtering de dolços de Turquia i te turc, i dos sorteigs d’un bitllet d’avió a Turquia i tres sopars per a dues persones en un restaurant turc.

Manifestació a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona

Aquest matí de dilluns 14 de maig uns 500  estudiants s’han concentrat a les escales de marbre de la Universitat de Barcelona reivindicant el dret a la segona convocatòria i rebutjant el nou paquet de retallades del ministre Wert, entre elles la pujada de les taxes.

Uns 500 estudiants provinents del Campus Mundet s’han manifestat aquest matí a les escales de marbre de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona. La manifestació estava organitzada per les facultats de Psicologia, Pedagogia i Formació del Professorat, de totes maneres s’han pogut escoltar veus d’altres facultats de la nostra Universitat.

Els estudiants han llegit un manifest on demanaven la reimplantació de la segona convocatòria i la no aprovació de l’augment de taxes, entre altres.  Els manifestants vestien de negre en senyal de dol, simbolitzant la mort de la universitat pública.

La Vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística, Gemma Fonrodona i el Vicerector de Política Acadèmica i Qualitat, Gaspar Rosselló, han estat presents durant la lectura i han intentat respondre les qüestions amb la major claredat possible.

El nostre país està vivint uns moments difícils i la tònica de malestar es respira arreu. La universitat, formada majoritàriament per alumnes joves, no n’és una excepció. La institució cal que tingui present, sempre, que el col·lectiu que es troba en aquesta franja d’edat és un dels que pitjor veu la crisis i que possiblement en serà el que més malparat en surti. S’ha de tenir present la cremor interna en què viuen els estudiants, pensar que quan acabis la carrera no trobaràs feina és dur, més sabent que formes part d’una de les generacions millor preparades de la Història.

Per altra banda la Universitat de Barcelona permet, sempre, que els estudiants es manifestin, que diguin la seva i que siguin actius. Això sí, sempre i quan les demandes es duguin a terme parlant, amb maduresa i respecte.