La modificació que preveu la Llei Orgànica d’Universitats (LOU) del govern central invaeix les competències autonòmiques

Si fa un dies, el rector de la nostra universitat mostrava la seva disconformitat amb les noves reformes, ara la mateixa Secretaria d’Universitats i Recerca ha sol•licitat un dictamen sobre el decret.

El 20 d’abril el govern central va aprovar un seguit de mesures urgents de racionalització de les despeses públiques a l’àmbit educatiu, el  Reial Decret-llei 14/2012 que modifica la Llei Orgànica 6/2001.

Per part d ela Secretari d’Universitats i Recerca es veuen indicis de invasió de competències pel que fa als punt 1, 3 i 4 de l’article 6 i tot l’article 7 del nou reglament. Aquest article 6 modifica el 7.2, el 30bis i  l’article 68 de la Llei Orgànica 6/2001. Vegeu la taula:

 

Llei Orgànica 6/2001

Reial Decret-llei 14/2012

TÍTOL II
De l’estructura de les Universitats
CAPÍTOL I
De les Universitats públiques
Article 7. Centres i estructures.

«2. Les Universitats podran crear altres centres o estructures, les activitats de les quals de desenvolupament de les seves finalitats institucionals no condueixin a l’obtenció de títols inclosos al Catàleg de Títols Universitaris Oficials.»

Article 30 bis. Cooperació entre Universitats.
Les Universitats, per al millor compliment de les seves funcions al servei de la societat, podran cooperar entre elles, amb Organismes Públics d’Investigació, amb empreses i amb altres agents del Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació o pertanyents a altres països, mitjançant la creació d’aliances estratègiques que permetin desenvolupar conjuntament ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional o programes i projectes d’excel·lència internacional.

 

Article 68. Règim de dedicació.
1. El professorat de les universitats públiques exercirà les seves funcions preferentment en règim de dedicació a temps complet, o bé a temps parcial. La dedicació serà, en tot cas, compatible amb la realització de treballs científics, tècnics o artístics al fet que es refereix l’article 83.
La dedicació a temps complet del professorat universitari serà requisit necessari per a l’acompliment d’òrgans unipersonals de govern que, en cap cas, podran exercir-se simultàniament.
2. Amb caràcter general, el personal docent i investigador funcionari de les Universitats en règim de dedicació a temps complet dedicarà a l’activitat docent la part de la jornada necessària per impartir en cada curs un total de 24 crèdits ECTS.
No obstant això, la dedicació a l’activitat docent d’aquest personal podrà variar en funció de l’activitat investigadora reconeguda de conformitat amb el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari, i que hagi donat lloc a la percepció del complement de productivitat previst en l’article 2.4 del mateix, i atenent a les següents regles:

a. Haurà de dedicar a la funció docent la part de la jornada necessària per impartir en cada curs un total de 16 crèdits ECTS qui es trobi en alguna de les següents situacions:

 

– Professors Titulars d’Universitat, Professors Titulars d’Escoles Universitàries o Catedràtics d’Escola Universitària amb tres o més avaluacions positives consecutives, havent-se superat la més recent en els últims sis anys.
– Catedràtics d’Universitat amb quatre o més avaluacions positives consecutives, havent-se superat la més recent en els últims sis anys.
– En tot cas, quan s’hagin superat favorablement cinc avaluacions.
b. Haurà de dedicar a la funció docent la part de la jornada necessària per impartir en cada curs un total de 32 crèdits ECTS, qui es trobi en alguna de les següents situacions:
– Que no hagi sotmès a avaluació el primer període de sis anys d’activitat investigadora o que hagi obtingut una avaluació negativa d’aquest període.
– Que hagin transcorregut més de sis anys des de l’última avaluació positiva.

 

3. El Govern, previ informe de les Comunitats Autònomes i del Consell d’Universitats, regularà les bases del règim general de dedicació del personal docent i investigador funcionari

 

TÍTOL II
Ensenyament universitari

Article 6. Modificació de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

Es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, en els termes que s’exposen a continuació:
Un. S’afegeix un nou paràgraf 2 a l’article 7 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

«El Govern, previ informe de la Conferència General de Política Universitària i del Consell d’Universitats, determinarà amb caràcter general els requisits bàsics per a la creació i, si escau, manteniment d’aquests centres i estructures.»

Tres. Es modifica l’article 30 bis de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, que queda redactat en els següents termes:

«Les Universitats, per al millor compliment de les seves funcions al servei de la societat, podran cooperar entre elles, amb Organismes Públics d’Investigació, amb empreses i amb altres agents del Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació o pertanyents a altres països, mitjançant la creació d’aliances estratègiques que permetin desenvolupar conjuntament ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional o programes i projectes d’excel·lència internacional.»

Quatre. Es dóna una nova redacció a l’article 68 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, que queda redactat en els següents termes:

«Article 68. Règim de dedicació.
1. El professorat de les universitats públiques exercirà les seves funcions preferentment en règim de dedicació a temps complet, o bé a temps parcial. La dedicació serà, en tot cas, compatible amb la realització de treballs científics, tècnics o artístics al fet que es refereix l’article 83.
La dedicació a temps complet del professorat universitari serà requisit necessari per a l’acompliment d’òrgans unipersonals de govern que, en cap cas, podran exercir-se simultàniament.
2. Amb caràcter general, el personal docent i investigador funcionari de les Universitats en règim de dedicació a temps complet dedicarà a l’activitat docent la part de la jornada necessària per impartir en cada curs un total de 24 crèdits ECTS.
No obstant això, la dedicació a l’activitat docent d’aquest personal podrà variar en funció de l’activitat investigadora reconeguda de conformitat amb el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari, i que hagi donat lloc a la percepció del complement de productivitat previst en l’article 2.4 del mateix, i atenent a les següents regles:
a) Haurà de dedicar a la funció docent la part de la jornada necessària per impartir en cada curs un total de 16 crèdits ECTS qui es trobi en alguna de les següents situacions:

– Professors Titulars d’Universitat, Professors Titulars d’Escoles Universitàries o Catedràtics d’Escola Universitària amb tres o més avaluacions positives consecutives, havent-se superat la més recent en els últims sis anys.
– Catedràtics d’Universitat amb quatre o més avaluacions positives consecutives, havent-se superat la més recent en els últims sis anys.
– En tot cas, quan s’hagin superat favorablement cinc avaluacions.
b) Haurà de dedicar a la funció docent la part de la jornada necessària per impartir en cada curs un total de 32 crèdits ECTS, qui es trobi en alguna de les següents situacions:

– Que no hagi sotmès a avaluació el primer període de sis anys d’activitat investigadora o que hagi obtingut una avaluació negativa d’aquest període.
– Que hagin transcorregut més de sis anys des de l’última avaluació positiva.

 

 

3. El Govern, previ informe de les Comunitats Autònomes i del Consell d’Universitats, regularà les bases del règim general de dedicació del personal docent i investigador funcionari.»

 

Articulo 7. Finançament de les beques i ajudes a l’estudi.
1. El cost del component individual de les beques i ajudes a l’estudi destinat a finançar les despeses derivades de la matrícula d’alumnes d’estudis universitaris serà finançat conforme a les següents regles:

a) Els Pressupostos Generals de l’Estat finançaran la quantitat que correspongui al límit inferior de la forqueta establerta per al preu públic de cada ensenyament.
b) Les Comunitats Autònomes finançaran íntegrament amb càrrec als seus pressupostos la diferència entre el preu públic que fixin i el límit mínim que correspongui a cada ensenyament.
2. Fins que totes les universitats implantin sistemes de comptabilitat analítica i, com a màxim, fins al curs universitari 2015/2016, la part del component de matrícula que es finançarà amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat serà el preu públic vigent per a cada titulació en el moment d’entrada en vigor d’aquest Reial decret-llei. Aquestes quantitats s’actualitzaran cada curs mitjançant l’aplicació del coeficient que determini la Conferència General de Política Universitària.

 

 

Tot i que sembla que a l’article 6 de les mesures urgents té més d’una incongruència i no suposa una modificació real del text de la llei orgànica, la secretaria vol un informe per recórrer aquest document ple de inexactituds.  Ja que la Secretaria “considera que aquests articles envaeixen competències pròpies de l’autogovern, a banda de ser contraris a les bases del model universitari català que té com a un dels eixos fonamentals l’equitat en l’accés a l’educació superior.” La sol•licitud de dictamen s’uneix a la que ja va fer la setmana passada la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, perquè considerava que existeix una invasió competencial

No sembla una disbauja, ja que un informe jurídic previ dels serveis legals de la Generalitat apunta ja en la direcció de la invasió competencial en concret pel que fa a l’increment d’hores lectives dels docents i la regulació de les substitucions dels professors no universitaris.

A més de tot això, s’afegeix que des de la secretaria “s’exigeix que l’augment de preus públics universitaris comporti un increment del fons de beques de l’Estat, que hauria d’haver estat transferit a la Generalitat de Catalunya l’any 2001.” Tenint en compte per això que una de les mesures del Reial Decret-llei 14/2012 de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu preveu, entre d’altres, que l’estudiant pugui assumir el 25% del cost d’una titulació. Aquest comunicat es suma a les declaracions d’Antoni Castellà on deia el 19 d’abril que que el govern català aplicarà aquest increment sempre que el 25% dels nous ingressos vagi directament al fons català de beques. Per tal de no trencar l’equitat en l’accés a l’educació superior.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s