Daily Archives: 15 gener 2015

17 beques de col·laboració amb Facultats de la UB

Convocatòria extraordinària de 17 beques de col·laboració amb el Comissionat per a
Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social

BASES:
De conformitat amb les previsions de l’Estatut de la Universitat de Barcelona (UB) i d’acord amb el que disposa el Reglament de beques de col·laboració aprovat pel Consell de Govern amb data 8 de maig de 2012, ha aprovat les bases que hauran de regir la concessió de beques de col·laboració de la Universitat de Barcelona.

Requisits generals:
1. Ser estudiant de la UB o dels seus centres adscrits en qualsevol dels ensenyaments homologat de grau, primer i segon cicles, màster universitari o programes de doctorat i dels ensenyaments propis als quals fa referència l’Estatut de la UB, a excepció dels estudis d’extensió universitària o de certificat d’aprofitament durant el curs acadèmic de col·laboració de la beca i en el moment de finalització de presentació de les sol·licituds. D’acord amb l’art. 4.1 del Reglament de Beques de Col·laboració no es consideren estudiants de la UB els alumnes de mobilitat procedents d’altres universitats.

2. No haver gaudit d’una beca de col·laboració en la mateixa unitat o entitat externa durant més de tres anys acadèmics consecutius immediatament precedents al de la convocatòria.

3. Tenir un mínim de 30 crèdits superats en l’ensenyament de què l’alumne o l’alumna es matricula, a excepció dels estudiants que inicien un ensenyament, quan es tracti d’una matrícula semestral, que estigui matriculat en màster o en un postgrau propi.L’alumnat que opti per la modalitat de temps parcial de permanència haurà de tenir superats un mínim de 15 crèdits. Els/les estudiants de doctorat només cal que compleixin la condició d’estar matriculats en un programa de doctorat, postgrau o mestratge o tenir la condició d’estudiants de doctorat de la Universitat de Barcelona, segons el que estableixi el Consell de Govern en matèria de tutela de doctorat.

4. Matricular-se d’un mínim de 18 crèdits o d’un nombre inferior si amb aquesta matriculació es finalitza l’ensenyament, o bé, si es tracta d’una matrícula semestral, cursar estudis de doctorat o de postgraus propis.

5. Tenir coneixements orals bàsics de català i/o castellà.

Link de la convocatòria: http://www.ub.edu/beques/col.laboracio/2015/c20152.pdf

UB_beqes