La Universitat de Barcelona se suma a l’aturada de país prevista per dimarts, 3 d’octubre

02/10/2017

Institucional

Davant la situació excepcional creada, la Universitat de Barcelona dona suport a l’aturada de país prevista per demà, 3 d’octubre. En aquest sentit, s’ha decidit:

– Suspendre totes les activitats acadèmiques.

– Els treballadors de la Universitat de Barcelona poden decidir lliurement la seva assistència o no al lloc de treball. La UB adoptarà les mesures de flexibilitat necessàries perquè tots els treballadors puguin, d’acord amb la seva consciència, expressar la seva adhesió a les múltiples convocatòries.

Reiterem la crida al conjunt de forces polítiques a restablir el diàleg perdut i negociar un camí de sortida a l’actual situació.

Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries (AEU)

Associacions! Estigueu atentes als ajuts que posa a disosició la Generalitat a través del Departament d’empresa i coneixement, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i la Secretaria d’Universitats i Recerca.

Aquests ajuts van dirigits a activitats que potencien la internacionalització de l’associacionisme juvenil en l’àmbit universitari, així com també a les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions de persones estudiants universitàries de Catalunya.

Teniu temps fins el 26 d’octubre del 2017.

Esperem que aprofiteu per organitzar alguna nova activitat vinculada a aquest ajut!

Per més informació aneu al link

 

 

Resolució de 18 de setembre del 2017 pel que es fa pública la Convocatòria de Subvenció per a Projectes de Participació Estudiantil per a les associacions i grups d’estudiants de la Universitat de Barcelona.

L’objecte de la convocatòria es donar suport als projectes de participació estudiantil de les associacions i grups d’estudiants de la Universitat de Barcelona d’acord amb el que estableix els articles 131, 132 i 133 de l’Estatut de la UB.

D’acord amb les consideracions anteriors i fent ús de les competències que en confereix la legislació vigent,

RESOLC

Primer: Convocar la subvenció per a projectes de participació estudiantil d’associacions i grups d’estudiants de la UB, que es regiran per les bases que consten a l’annex de la convocatòria.

Segon: Destinar a aquesta convocatòria l’import de 20.000 € que aniran a càrrec de la partida del vicerectorat CeGe: 10020002104000 i posició pressupostària D/226000900/C2017G/G00 programa: AG0DS004 Altres/Suport Participació i Representació Estudiants.

Tercer: Publicar aquesta resolució i les bases de la convocatòria que l’acompanyen al blocveu, al facebook del blocveu, al web de l’Hotel d’associacions i fer-ne difusió mitjançant correu electrònic als membres del consell de l’alumnat i a les associacions i grups d’estudiants de la UB que constin al registre d’associacions de la UB.

Barcelona, 18 de setembre de 2017

Mercè Puig Rodríguez-Escalona
Vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística
Universitat de Barcelona

ANNEX: BASES DE LA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES DE PARTICIPACIÓ ESTUDIANTIL

L’objecte d’aquestes bases és donar suport a les necessitats d’aquelles associacions i grups d’estudiants de la Universitat de Barcelona que se’n deriven dels projectes proposats i portats a terme per aquestes, que tinguin com a principal objectiu afavorir i potenciar la participació de les i els estudiants en la vida universitària; d’acord amb el que s’estableix a l’article 133 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona.

Aquesta subvenció ha de permetre als destinataris la realització d’un projecte específic o un conjunt d’activitats i els compromet a la seva realització amb l’obligació de complir les condicions i requisits que s’estableixen en les presents bases.

El o la vicerectora responsable dels afers dels estudiants mitjançant una resolució de periodicitat anual establirà la quantitat disponible i la partida pressupostària, i fixarà els terminis de presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida.

BASES

1. Aquesta subvenció va adreçada a les associacions i grups d’estudiants de la UB electes a òrgans de govern de la universitat o a aquells que promoguin activitats de tipus sociocultural. Les associacions i grups d’estudiants han de complir el primer dels requisits que a continuació s’especifiquen (1.1.) juntament amb un dels altres dos (1.2. o 1.3.):

1.1. Que estiguin inscrits en el Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la Universitat de Barcelona en el moment que es convoqui aquesta subvenció.
1.2. Els seus membres formin part de candidatures electes a òrgans de govern de la Universitat de Barcelona.
1.3. Els seus membres promoguin programes d’actuació sociocultural i fomentin la participació estudiantil en la vida comunitària de la Universitat de Barcelona.

2. Els conceptes objecte d’aquesta subvenció són:

– Activitats anuals que tinguin com a principal objectiu fomentar la participació en la vida universitària. El concepte de desplaçament només es considerarà si es troba vinculat a les activitats per a les quals es demana la subvenció (jornades, congressos, etc.) i si les factures estan degudament justificades*.

– Activitats culturals que es realitzin dins de l’àmbit universitari o que serveixin per a donar a conèixer iniciatives culturals aparegudes en l’àmbit universitari a la resta de la societat. Quant al concepte de desplaçament, s’apliquen els mateixos requisits que al punt anterior.

– Millora d’aquelles infraestructures en els locals que tenen les associacions o grups d’estudiants de la UB com poden ser l’adequació i obres de millora dels locals dels quals disposin en les facultats i centres de la UB. En aquells casos en els quals una associació o grup d’estudiants de la UB no disposi de locals dins de les facultats o centres de la UB es podrà autoritzar el pagament parcial del lloguer del local d’associació**, així com els conceptes d’aigua, llum, gas, per un màxim 6 mesos, (presentant l’original de la factura original) i que aquest concepte no superi un màxim 3500€ anual.

– També són subvencionables l’adquisició i compra de material informàtic (en el cas dels ordinadors, l’acceptació d’aquest concepte queda condicionada a què es presenti una justificació detallada i raonada de la seva necessitat en relació a les activitats principals de l’associació) i d’oficina, així com reposició de mobiliari, sempre i quan aquests materials les associacions en facin ús dins dels locals o espais cedits per la Universitat de Barcelona i no en aquells locals que puguin tenir fora de la universitat***.

La previsió de la despesa es pot presentar en format de pressupost amb la sol·licitud de la subvenció per a la seva valoració i aprovació, si escau, per part de la Comissió d’Afers Econòmics del Consell de l’Alumnat. En cas de ser acceptada la sol·licitud el pagament es realitzaria un cop es presentin les factures originals, sempre i quan les xifres d’aquestes coincideixin amb els conceptes recollits en el pressupost presentat originalment****.

Tots els possibles conceptes no inclosos aquí no seran acceptats per la concessió d’aquests ajuts.

* La titularitat del bitllet de transport ha de ser totalment identificable (hauran de constar nom, cognoms i, si escau, DNI, a excepció dels bitllets on no consti la titularitat, on s’haurà d’identificar la despesa mitjançant un certificat signat pel responsable de l’activitat). La persona titular haurà de ser membre de l’associació sol·licitant i estudiant de la Universitat de Barcelona, a excepció d’aquells casos en què el titular sigui un docent o professional encarregat de desenvolupar els objectius de l’activitat.
** Ha d’estar inclòs al rebut original de lloguer mensual, si escau: porteria c. propietaris, impostos (escombraries, IBI, IVA).
*** Queden exclosos la resta de conceptes no considerats aquí com: telèfon, fotocopies i material fungible.
**** El pressupost es presentarà juntament amb la sol·licitud de subvenció, i, en cas de ser acceptat, els pagaments de les factures corresponents hauran de coincidir amb els imports recollits en el pressupost, ja que s’haurà fet la reserva adequada de diners sobre aquests conceptes. El pagament dels conceptes atorgats es farà un cop es presentin totes les factures i rebuts, que obligatòriament hauran de ser originals i han de reflectir clarament la titularitat de l’associació.

3. Queden excloses de la subvenció les activitats que organitzades per associacions o grups de la UB que:
3.1. Promoguin o realitzin activitats de tipus docent o de complementació o ampliació d’estudis.
3.2. Promoguin o realitzin activitats en què els estudiants universitaris no en siguin majoritàriament els protagonistes ni els destinataris.
3.3. Tinguin finalitats econòmiques o lucratives.
3.4. Ja estiguin acollides a altres subvencions convocades per aquest Vicerectorat i resoltes per la Comissió d’Afers Econòmics del Consell de l’Alumnat.

4. Per poder sol·licitar aquesta subvenció, les associacions i grups d’estudiants de la UB hauran d’estar inscrits al Registre d’Associacions i grups d’estudiants de la UB, sense perjudici de la seva inscripció en el Cens General d’Associacions juvenils i entitats de serveis a la Joventut de Catalunya o d’altres registres d’altres administracions locals, regionals o estatals.

5. Les sol·licituds s’hauran de presentar físicament i formalitzar mitjançant la presentació dels formularis adients a l’Hotel d’Associacions amb la documentació següent:

5.1. Imprès de sol·licitud.
5.2. Dossier de presentació de l’associació (organigrama, estatuts, objectius, etc.). Aquesta documentació només s’haurà de lliurar la primera vegada que se sol·liciti la Subvenció per a projectes de participació estudiantil i, sempre que es produeixi una modificació (de manera prioritària, quan hi hagi canvi de Junta directiva), en la convocatòria següent.
5.3. Memòria tècnica i econòmica de les activitats realitzades durant el darrer any.
5.4. Programació i pressupost de les activitats per les quals es demana la subvenció.
5.5. Relació de subvencions rebudes i altres vies de finançament. S’han d’especificar totes les ajudes i/o altres tipus d’ingressos de què es disposi per als conceptes per als quals se sol·licita la subvenció. S’han de fer constar, així mateix, el total de les subvencions i ajuts rebuts l’any o el curs acadèmic anterior.
5.6. Acta del representant legal de l’associació on consti el nombre actual de socis de l’associació sol·licitant i, d’aquests, quin és el nombre d’estudiants de la Universitat de Barcelona.

6. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 18 d’octubre de 2017 a les 14 hores. No s’acceptarà cap sol·licitud de subvenció amb posterioritat a aquesta data.

7. Si l’associació o grup d’estudiants de la UB sol·licitant no acompanya tota la documentació requerida en els punts anteriors, un cop finalitzat el termini de presentació se li requerirà perquè l’aporti en un termini màxim de deu dies naturals, i s’adverteix que, en cas que no ho faci, s’arxivarà l’expedient sense cap més tràmit.

8. Un cop es finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i en un període màxim de 10 dies naturals el o la vicerectora responsable dels assumptes estudiantils convocarà a la Comissió d’Assumptes Econòmics del Consell d’Alumnat per a fer la valoració conjunta de les sol·licituds presentades, el qual emetrà una proposta d’atorgament d’ajuts, recollint en cada cas els criteris seguits per a la concessió de la quantitat proposada.

8.1. En les associacions o grups d’estudiants que promouen activitats de tipus sociocultural es considerarà i valorarà amb caràcter preferent:
8.1.1. Trajectòria de les associacions.
8.1.2. L’àmbit en el qual desenvolupen la seva activitat (facultat/universitat).
8.1.3. Interès de l’activitat per a la comunitat universitària.
8.1.4. Les seves necessitats d’infraestructura per mantenir la seva activitat.

8.2. En les associacions o grups d’estudiants electes a òrgans de govern de la UB es considerarà i valorarà amb caràcter preferent:
8.2.1. Programació d’activitats presentades.
8.2.2. Adequació i interès de l’activitat presentada.
8.2.3. Àmbit d’actuació.
8.2.4. Participació dels membres de l’associació o grup en òrgans pels que han estat elegits.
8.2.5. Trajectòria de les associacions.
8.2.6. Número de representants al Claustre, Juntes de centre o consells d’estudis.
8.2.7. Número de socis.

9. En cas necessari el o la Vicerectora podrà convocar els interessats a fi de sol·licitar qualsevol aclariment sobre la documentació presentada.

10. Les associacions i grups d’estudiants de la UB sol·licitants queden obligades a:

10.1. Optar com a associació d’estudiants a un dels dos tipus esmentats anteriorment, entenent que, en fer-ho, en cap cas podran aconseguir subvenció per activitats que desenvolupin en el camp d’actuació de les associacions de l’altre tipus.
10.2. Comunicar les alteracions que modifiquin el programa esmentat.
10.3. Admetre la verificació de les dades per part del Vicerectorat

11. El o la Vicerectora responsable d’assumptes estudiantils emetrà una resolució fent constar la quantitat demanada, la quantitat atorgada i una valoració global sobre el projecte d’activitats presentats.

12. La concessió de la subvenció es comunicarà als interessats per correu electrònic i altres vies, si es creu convenient. També es farà pública a través de la pàgina web de l’Hotel d’Associacions, el Blocveu, i els taulells d’anuncis de l’Hotel d’Associacions i del Vicerectorat.

13. Comunicada la concessió als interessats, caldrà presentar en el termini de 30 dies naturals a partir de la data de la resolució de concessió de la subvenció com a justificant la documentació i les factures que indiqui el Vicerectorat responsable dels assumptes estudiantils.

14. Les subvencions regulades per aquestes bases no generen cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors, i no es podran al·legar com a precedent. El o la Vicerectora dels afers d’estudiants podrà anul·lar total o parcialment la subvenció atorgada quan la despesa no s’ha produït en la forma prevista en la concessió.

15. Les resolucions del Vicerectorat encarregat dels afers d’estudiants esgoten la vida administrativa, i contra les mateixes, independentment de la seva immediata efectivitat, d’acord amb l’article 10 de la Llei 20/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada llei. També es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent. No obstant, els interessats podran interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la notificació, davant el mateix òrgan que l’ha dictat. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els articles 116 i ss de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES DE PARTICIPACIÓ ESTUDIANTIL

DADES ASSOCIACIÓ

Nom de l’Associació o grup d’estudiants
Participatives Socioculturals

NIF Associació
Nº de registre d’associacions i grups de la UB

DADES DEL/LA RESPONSABLE

Nom del/la responsable
NIF responsable
Adreça
Codi postal
Població
Telèfon fixe
Telèfon mòbil
Correu electrònic

Import sol·licitat €

Data :

Signatura del responsable

DOCUMENTACIÓ PRESENTADA

Imprès de sol·licitud
Dossier de presentació de l’associació (organigrama, estatuts, objectius, etc.). Aquesta documentació només s’haurà de lliurar la primera vegada i, sempre que es produeixi una modificació de junta, en la convocatòria següent
Memòria tècnica i econòmica de les activitats realitzades durant el darrer any
Programació i pressupost de les activitats per a les que es demana la subvenció
Relació de subvencions rebudes i altres vies de finançament: 1) per a les activitats per a les quals es demana la subvenció 2) i, en general, del darrer any o curs acadèmic
Acta del representant legal de l’associació on consti el nombre de socis de l’associació sol·licitant i, d’aquests, quin és el nombre d’estudiants de la Universitat de Barcelona.
Representants electes en comissions delegades de Consell de Govern, junta de centre i consell d’estudis, si és el cas

Concepte* QUANTITAT SOL·LICITADA REBUT / PRESSUPOST
R/P***
Activitats anuals per a la participació en la vida universitària. R/P
Activitats culturals.
R/P
Infraestructures per a l’adequació i millora dels locals de les facultats i centres de la UB o en defecte d’aquests lloguer de local d’associació**, aigua, llum, gas, (màxim 6 mesos, sempre a partir de factura original i fins un màxim de 3500 €)
R/P
Material informàtic. R/P
Material d’oficina R/P
Reposició de mobiliari R/P
ALTRES (de forma excepcional, si escau) R/P
TOTAL €

*queden exclosos la resta de conceptes no considerats aquí com: telèfon, fotocopies i material fungible
**Imprescindible rebut/factura original de lloguer
*** Es pagaran els rebuts abonats. Si es presenta a la sol·licitud només pressupost, el pagament dels conceptes atorgats es farà un cop es presentin totes les factures i rebuts prèviament especificats al pressupost i acceptats. El pressupost acceptat i el rebut corresponent han de coincidir. Tots els rebuts presentats per cobrar han de ser originals. Aquells rebuts o factures presentats juntament amb la sol·licitud que no siguin acceptats es retornaran a les associacions sol·licitants.

 

Activitats del programa Carrega’t d’energia

yckzas-energiaSostenible

Tallers i recursos per treballar de forma col·lectiva cap a un nou model energètic que ens permeti controlar i reduir el consum elèctric, millorar l’eficiència de la llar i promoure la instal·lació d’equips per generar energia.

L’energia ha passat de ser un àmbit sectorial de treball a convertir-se en un eix prioritari de la ciutat. L’Ajuntament de Barcelona impulsa un nou model energètic més sostenible, que no depengui del consum de combustibles d’origen fòssil, altament contaminants. Un nou model que redueixi el consum d’energia, augmenti l’eficiència energètica, afavoreixi la producció d’energies netes a Barcelona i les posi a l’abast dels ciutadans.

A Barcelona, la ciutadania és al centre de les polítiques municipals. Per això volem fer-la protagonista d’aquesta transformació de gran abast, incrementant la cultura energètica dels ciutadans i capacitant-los per participar activament en aquest futur sostenible. Amb aquest propòsit l’Ajuntament de Barcelona impulsa el programa Carrega’t amb Energia, que té com a objectius:

 Per a fer-ho ofereix un catàleg de tallers gratuïts per a equipaments públics i socials de la ciutat. Els tallers que s’ofereixen tenen una durada de 90 minuts i es dirigeixen a població adulta interessada, no necessàriament amb coneixements previs en la matèria.

Us convido a sol·licitar els següents tallers:
– Desmuntant les factures de gas i electricitat!
– L’electricitat a règim!
– Mesures per a la millora energètica a la llar
– Renovables a la llar
– Funcionament i impacte dels comptadors intel·ligents

Per a més informació

Canvis a l’equip de govern de la Universitat de Barcelona

logoUB_noticies.jpg_1578199999

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias, ha decidit introduir canvis en el seu equip de govern, que afecten les àrees acadèmica i d’estudiants. Després de sis mesos, el dia a dia de l’acció de govern ha fet palesa la necessitat de canvis en l’estructura, en la distribució de competències i en els responsables de les àrees acadèmica i d’estudiants.

En conseqüència, Amelia Díaz es convertirà en la nova vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica, assumint les funcions de l’antic Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica. El Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística recau en Mercè Puig, que fins ara havia desenvolupat tasques com a delegada del rector per al multilingüisme.

El rector Elias reforça també l’àmbit d’igualtat i acció social creant un vicerectorat específic, que dirigirà Maite Vilalta, fins ara delegada per a l’acció social.

Elias vol agrair públicament a Alba Ambròs i Lola Sánchez la seva dedicació durant aquests mesos. Els nous càrrecs prendran possessió el proper dimarts 25 de juliol.

La Universitat de Barcelona lidera la citació científica espanyola a Google Scholar

google_scholar.jpg_1578199999

La Universitat de Barcelona és la primera institució d’educació superior de l’Estat en nombre de citacions científiques, segons es desprèn de la quarta edició del Transparent Ranking: Top Universities by Google Scholar, elaborat pel Cybermetrics Lab del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). La Universitat de Barcelona acumula 276.287 citacions, xifra que la col·loca al lloc 160 del món. La Universitat de Granada, amb 250.454 citacions, és l’altra institució estatal que tanca el top 200, en la posició 197.

Completen les cinc primeres posicions la Universitat Pompeu Fabra (lloc 302), amb 182.719 citacions; la Universitat de València (339), amb 164.056 citacions, i la Universitat Complutense de Madrid (346), amb 161.148 citacions.

A escala mundial, la Universitat de Harvard lidera indiscutiblement el rànquing, amb 1.734.533 citacions, seguida a gran distància de Stanford (1.197.114) i de la Universitat Johns Hopkins (1.152.185). En el top ten, vuit institucions són nord-americanes i dues, britàniques.

Més info

Ferran Adrià inaugura el curs Sapiens, la metodologia d’El Bulli Foundation

Sapiens. Ferran Adria

El xef Ferran Adrià va inaugurar ahir, dilluns 17, en companyia del rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias, el curs d’Els Juliols Sapiens, la metodologia d’El Bulli Foundation, en què l’equip d’El Bulli Lab explicarà la metodologia Sapiens i els projectes d’El Bulli Foundation amb l’objectiu de donar a conèixer una professió, una empresa, un àmbit, una disciplina i un sector. Aquest curs té lloc del 17 al 20 de juliol al matí, a la Facultat d’Economia i Empresa.

Adrià va agrair a la Universitat de Barcelona «l’oportunitat d’explicar tot el que s’ha fet en aquests quatre anys a El Bulli», i el rector Elias va assenyalar que «aquest curs és el millor espai per aprendre qüestions relacionades amb la innovació de la mà d’un innovador nat, com és Ferran Adrià». La metodologia Sapiens s’aplica per millorar tant l’eficiència com els resultats relacionats amb la creativitat i la innovació, i per connectar coneixement i fer més eficient la innovació.

Més info